تذکر الاولیاء
اين كتاب تاليف عطار شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هجرى قمرى كه مشحون از مفاهيم بلند عرفانى است و به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
گلشن راز
اين كتاب تاليف شيخ محمود شبسترى، عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم هجرى قمرى كه مشحون از مفاهيم بلند عرفانى است و به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
دیوان رباعیات ابوسعید ابی الخیر
اين كتاب به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
سفرنامه ناصر خسرو
اين كتاب به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
کلیله و دمنه
اين كتاب به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
دیوان حافظ
اين كتاب
به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
گلستان سعدی
اين كتاب
به صورت فايل پي-دي-اف می باشد .
 
ديوان پروين اعتصامی
 
غرب زدگى
اين كتاب تاليف جلال آل احمد ميباشد .
 
اورازان
اين كتاب تاليف
جلال آل احمد ميباشد .
 
سه تار
اين كتاب تاليف جلال آل احمد ميباشد .